ul. Składowa 3, 30-002 Kraków
Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna
KRS: 0000408595, NIP: 6751471507, REGON: 122492900

Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna

 1. Informacja ogólna.
  1. Niniejsze „Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna”, zwane dalej „Zasadami”, określają reguły, podstawy prawne oraz prezentują inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku 
   z prowadzeniem szkoleń organizowanych przez Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna.
  2. Dokonanie zgłoszenia osoby (zwanej dalej „Uczestnikiem”) do udziału w szkoleniu prowadzonym przez Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna i podanie w tym zgłoszeniu danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z tym, że:
   1. w przypadku dokonywania zgłoszenia i podawania danych osobowych Uczestnika przez osobę inną, niż Uczestnik, osoba dokonująca zgłoszenia i podająca dane osobowe Uczestnika oraz podmiot, 
    w imieniu którego zgłoszenie jest dokonywane oświadczają, że:
    1. Uczestnik został poinformowany o treści Zasad, zaakceptował Zasady i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna według reguł opisanych w punkcie II. Zasad;
    2. podmiot, w którego imieniu dokonano zgłoszenia Uczestnika i podano dane osobowe Uczestnika zapoznał się z Zasadami, akceptuje Zasady i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych tego podmiotu według reguł opisanych w punkcie III. Zasad;
    3. osoba dokonująca zgłoszenia Uczestnika zapoznała się z Zasadami, akceptuje Zasady i wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej według reguł opisanych w punkcie IV. Zasad.
   2. w przypadku dokonywania zgłoszenia i podawania danych osobowych Uczestnika przez tego Uczestnika, Uczestnik zapoznał się z Zasadami, akceptuje Zasady i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych według reguł opisanych w punkcie III. Zasad.
  3. Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, który zawarł umowę o wykonanie usługi szkoleniowej i który podał swoje dane osobowe Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna.
  1. Administratorem danych osobowych jest Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Składowa 3, 30-002 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408595, NIP: 6751471507, REGON: 122492900, posiadająca numer telefonu: 794 700 708oraz adres poczty elektronicznej: biuro@cracowconsulting.pl, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres prowadzonej działalności, firma prowadzonej działalności, NIP, numer rachunku bankowego.
  3. Administrator uzyskał dane osobowe Uczestnika od podmiotu (zwanego dalej „Zamawiającym”), który zawarł z Administratorem umowę o przeprowadzenie szkolenia, do udziału w którym Zamawiający wydelegował Uczestnika.
  4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach:
   1. wykonanie zawartej z Uczestnikiem umowy o wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zapewnienia Uczestnikowi możliwości udziału w szkoleniu prowadzonym przez Administratora;
   2. wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z wykonaniem i rozliczeniem umowy zawartej przez Administratora z Uczestnikiem;
   3. obsługa reklamacji i roszczeń.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika wskazanych w punkcie 2 stanowią przepisy:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w zakresie celu podanego w punkcie 3.1.;
   2. art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz przepisy prawa polskiego dotyczące kwestii podatkowych, rachunkowych i księgowych – w zakresie celu podanego w punkcie 3.2.;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) – w zakresie celu podanego w punkcie 3.3., a powyższymi prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: możliwość wykonywania obsługi reklamacji usługi wykonywanej przez Administratora oraz ochrona interesu prawnego Administratora w przypadku wystąpienia przez Uczestnika lub inny podmiot z roszczeniami przeciwko Administratorowi lub w razie potrzeby dochodzenia przez Administratora jego roszczeń w stosunku do Uczestnika lub innego podmiotu.
   4. wyrażona przez Uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora uzyskiwana jest przez Administratora za pośrednictwem Zamawiającego przy otrzymywaniu danych osobowych Uczestnika od Zamawiającego.
  6. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w realizacji celów wskazanych w punkcie 4 oraz zapewniające informatyczną obsługę Administratora.
  7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Administrator wystawił fakturę za usługę szkoleniową wykonaną dla Uczestnika.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO i innych przepisach prawa.
  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Uczestnikowi na zasadach określonych w RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także bez wpływu na prawo do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w punktach 4.2. oraz 4.3..
  11. W przypadku woli skorzystania przez Uczestnika z praw określonych w punkcie 8 prosimy o skontaktowanie się z Administratorem poprzez napisanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
  12. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Uczestnika danych osobowych jest brak możliwości udziału Uczestnika w szkoleniu oraz brak możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Administratora.
  13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie dotyczących Uczestnika danych osobowych narusza przepisy RODO.
  14. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego 
   i odpowiedniego oprogramowania, przy czym dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia Uczestnika w imieniu innego podmiotu.
  1. Administratorem danych osobowych jest Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Składowa 3, 30-002 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408595, NIP: 6751471507, REGON: 122492900, posiadająca numer telefonu: 794 700 708oraz adres poczty elektronicznej: biuro@cracowconsulting.pl, zwana dalej „Administratorem”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Uczestnika obejmujące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące podmiotu, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie Uczestnika, zwanego dalej „Zamawiającym” (adres prowadzonej działalności, firma prowadzonej działalności, NIP).
  3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   1. zawarcie i wykonanie umowy o wykonanie usługi szkoleniowej pomiędzy Administratorem 
    a Zamawiającym;
   2. obsługa reklamacji i roszczeń związanych ze szkoleniem;
   3. komunikowanie się z przez Administratora z osobą dokonującą zgłoszenia w sprawach związanych ze szkoleniem;
   4. marketing własnych usług Administratora, w tym w szczególności informowanie o tematyce usług szkoleniowych i przedmiocie innych usług Administratora.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w punkcie 2 stanowią przepisy:
   1. art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) – w zakresie celów podanych w punktach 3.1.- 3.3.;  w tym przypadku prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora obejmują zawarcie i wykonanie umowy o wykonanie usługi szkoleniowej pomiędzy Administratorem a Zamawiającym oraz możliwość wykonywania obsługi reklamacji usługi wykonywanej przez Administratora a także ochronę interesu prawnego Administratora w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego lub inny podmiot z roszczeniami przeciwko Administratorowi lub w razie potrzeby dochodzenia przez Administratora jego roszczeń w stosunku do Zamawiającego lub innego podmiotu;
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu podanym w punkcie 3.4..
  5. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w realizacji celów wskazanych w punkcie 3 oraz zapewniające informatyczną obsługę Administratora.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym Administrator wystawił fakturę za usługę szkoleniową wykonaną dla Uczestnika.
  8. Osobie dokonującej zgłoszenia Uczestnika przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO i innych przepisach prawa.
  9. W związku z przetwarzaniem osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie celu określonego w punkcie 3.4. osobie dokonującej zgłoszenia Uczestnika przysługuje na zasadach określonych w RODO prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w punkcie 3.4. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach podanych w punktach 3.1.- 3.3..
  10.  W przypadku woli skorzystania przez osobę dokonującą zgłoszenia Uczestnika z praw określonych 
   w punkcie 8 lub 9 prosimy o skontaktowanie się z Administratorem, poprzez napisanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
  11.  Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia Uczestnika jest brak możliwości dokonania zgłoszenia Uczestnika do udziału 
   w szkoleniu oraz brak możliwości wykonywania przez Administratora czynności określonych w punkcie 3 z użyciem danych osobowych osoby mającej dokonać zgłoszenia Uczestnika.
  12.  Osobie dokonującej zgłoszenia Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  13.  Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania, przy dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Grzegorz Batko
Łukasz Leszczyński
Cracow Consulting Batko Leszczyński Spółka Jawna
ul. Składowa 3, 30-002 Kraków

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591