Warunki umowy udziału w szkoleniu otwartym organizowanym przez Cracow Consulting.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie www.cracowconsulting.pl  
 2. Otrzymanie przez Cracow Consulting poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Cracow Consulting a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 3. Do 2 dni roboczych od otrzymania przez Cracow Consulting wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma drogą e-mail lub telefonicznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
 4. Do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Cracow Consulting wpisania na listę uczestników, Zamawiający otrzyma drogą e-mail fakturę pro-forma z terminem płatności 3 dni.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia faktury proforma w terminie wskazanym na fakturze. Brak płatności w terminie, oznacza rezygnację ze zgłoszenia na szkolenie.  
 6. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku podmiotów, które z racji obecnie obowiązujących przepisów są zwolnieniu z VAT niezbędne jest wypełnienie i przesłanie do Cracow Consulting oświadczenia 
  o zwolnieniu z VAT. 
 7. Anulowanie zgłoszenia bez ponoszenia kosztów może nastąpić wyłącznie w formie mailowej na adres biuro@cracowconsulting.pl, nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po spełnieniu tego warunku Cracow Consulting zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej na podstawie faktury proforma kwoty, w terminie 7 dni roboczych. W przypadku późniejszej rezygnacji, Cracow Consulting ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą szkolenia.
 8. Cracow Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia 
  z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 9. W przypadku odwołania szkolenia przez Cracow Consulting, w pierwszej kolejności proponowany jest uczestnikom najbliższy termin szkolenia a w przypadku braku zainteresowania ze strony Zamawiającego, Cracow Consulting zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę wpłaconą na podstawie faktury proforma, w terminie 7 dni roboczych.
 10. Po zrealizowanym szkoleniu Cracow Consulting prześle Zamawiającemu do 5 dni roboczych fakturę końcową bez podpisu,  drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
 11. Cracow Consulting zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
 12. Materiały szkoleniowe chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich 
  w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591